Takarmányozás, takarmánynövény termesztés
2022.10.20 17:44

A cellulóz alapú takarmányozási rendszer

A cellulóz alapú takarmányozási rendszer

A szar vas marha kérõdzõ állat, ami azt jelenti, hogy
több üregû össze tett gyomorral rendel kezik,
melynek elsõ szakasza a bendõ. A bendõ fölfog ható
úgy, mint egy fermentor tartály, amely mikrobák
millióit tartal mazza. A bendõ akkor mûködik opti -
má lisan, ha a cellu lóz bontó mikro or ga niz musok
kerülnek túlsúlyba az egyéb (kemé nyítõ-, cukor -
bontó stb.) mikro bákkal szemben. Az pedig, hogy
milyen mikrobák kerülnek túlsúlyba, attól függ,
hogy mit eszik a kérõdzõ